Enjoy the gorgeous sky at dawn on the Prairies

Enjoy the gorgeous sky at dawn on the Prairies.