Snow on the horizon of Lake Erie

Snow on Lake Erie near Fort Erie, Ontario.