2 women shot along Claiborne Avenue

2 women shot along Claiborne Avenue